Shamiyat Saj

7 SR

Plain Labneh

520 Calories

10 SR

sausage with cheese

580 Calories

10 SR

Mortadella with cheese

560 Calories

11 SR

Labneh with Falafel

690 Calories

12 SR

Chicken with cheese

580 Calories

9 SR

Plain fresh meat

400 Calories

11 SR

Fresh meat with cheese

520 Calories

11 SR

Fresh meat with spinach

370 Calories

11 SR

Spinach cheese liquid

480 Calories

10 SR

Plain chicken

440 Calories

10 SR

Liquid cheese

470 Calories

9 SR

Plain halloum

470 Calories

9 SR

plain akkawi

460 Calories

9 SR

plain kashkaval

480 Calories

9 SR

plain salty

500 Calories